Akční nabídka

+420 724 006 106
info@gapa-vahy.cz
Facebook Twitter
25.02.2015

Co je kalibrace a úřední ověření?

Tento článek vznikl ve snaze laicky vysvětlit rozdíl mezi úředním ověřením a kalibrací.

ÚŘEDNÍ  OVĚŘENÍ  A  KALIBRACE  VAH

Práva a povinnosti nutné k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření upravuje zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.
Dle tohoto zákona můžeme měřidla rozdělit do čtyř kategorií:

Etalony

Měřidla, která slouží k uchování měřící jednotky nebo stupnice určité veličiny a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Etalon musí být skladován tak, aby byly zachovány jeho metrologické charakteristiky ve stanovených mezích.

Pracovní měřidla stanovená

Neboli stanovená měřidla – jsou měřidla stanovená Ministerstvem průmyslu a obchodu k povinnému ověřování v  oblastech jako je prodej, nájem nebo darování, poskytování služeb, určení výše náhrady škody popř. jiné majetkové újmy, stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, bezpečnost práce či jiný veřejný zájem.

Pracovní měřidla nestanovená

Neboli pracovní měřidla – jsou všechna měřidla, která nejsou etalonem nebo stanoveným měřidlem.

Certifikované a ostatní referenční materiály

Jsou materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, které používáme zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřících metod a kvantitativní určování vlastností materiálů.

Ověření vah

Image 3Image 2
Úřední značka  

Úřední ověření (cejchování) měřidla potvrzuje, že toto měřidlo má stanovené metrologické vlastnosti a odpovídá tedy požadavkům zákona. Úřední ověření je oprávněn provést pouze zástupce ČMI nebo autorizovaného metrologického střediska. Ověřené měřidlo je označeno úřední značkou nebo je k němu vydán ověřovací list, případně jsou využity oba jmenované způsoby.
Úřední ověření je platné dva roky. Po vypršení této doby je potřeba cejchování obnovit. Pokud by se tak nestalo, vystavujete se provozovatel měřidla nebezpečí postihu České obchodní inspekce. Naše společnost pro opětovné cejchování vaše váhy připraví tak, aby bez potíží úředním ověřením prošla, a ověření také zprostředkuje.  Pro vaše pohodlí může i sledovat termíny pro opakované cejchování.

Postup ověření váhy

  • seřízení poloh a rohů
  • zatížení závažím maximální váživosti
  • zjištění nulové hodnoty po odstranění závaží
  • zjištění chyby vážení při postupném zatěžování ( 0 - 25% - 50% - 75% - 100%)
  • zjištění opakovatelnosti (min. 3x)
  • zkouška tárou
  • zjištění chyby od nulového po maximální zatížení a zpět

Naše společnost prodává váhy z kategorie stanovených a pracovních měřidel.

Kalibrace vah

Kalibrace se provádí na nestanovených pracovních měřidlech, tedy na měřidlech takzvaně necejchuschopných či technologických. Kalibraci vah již nemusí provádět ČMI, ale mohou ji provádět autorizované společnosti s potřebným vybavením jako například společnost GAPA cz a.s.
Kalibrace vah se provádí přímo u zákazníka (v některých případech nelze jinak – vážená sila, vážní systémy betonáren a podobné technologie) nebo v laboratořích vahařských společností, to se týká především menších vah s možností přenosu.

Kalibrace

  • zajistí, aby měřidlo udávalo stejné hodnoty jako jiná měřidla daného typu
  • stanoví správnost údajů uváděných měřidlem
  • určí chybu a nejistotu měření


Naše společnost je subjekt autorizovaný k výkonům v oblasti kalibrace měřidel. Využívá k tomu sekundární etalony, které si nechává jednou za rok kalibrovat Českým metrologickým institutem.

Četnost kalibrací měřidel určuje každá společnost dle vlastního uvážení. Naše firma ji doporučuje provést jednou ročně. Ve výjmečných případech nebo tam kde je kladen důraz na přesnost (například i z bezpečnostních důvodů) doporučujeme provádět kalibraci dvakrát do roka.

Postup kalibrace vah

Image 1
Kalibrační štítek GAPA cz a.s.

Před samotnou kalibrací se provádí vizuální kontrola kalibrované váhy. Odstraní se případné nečistoty zabraňující správné funkci váhy. Váha se seřídí (ustavení do vodováhy, seřízení dorazů a podobné úkony). Dalším krokem je samotné zkoušení váhy, při kterém se váha zatěžuje dle daných parametrů váhy. Společnost GAPA cz a.s. má pro kalibraci vah zpracovány přesné potupy.
Po úspěšné kalibraci je váha označena kalibračním štítkem, na kterém je uvedeno jméno technika, který vedl kalibraci a datum provedení kalibrace. Dále je vystaven kalibrační list, na kterém jsou uvedeny všechny potřebné informace o provozovateli váhy, o váze a průběhu měření včetně naměřených hodnot.

Kontaktní informace